Wywiad z burmistrzem Grodkowa Markiem Antoniewiczem

1. Waldemar Kwiatkowski zarzucił panu w swojej ulotce wyborczej, że dla mieszkańców sołectw drastycznie został podwyższony podatek od nieruchomości. Jakie są stawki tych opłat i od kiedy obowiązują? 

- Stawki podatku od nieruchomości od 2012 roku nie zostały zmienione i pozostają na takim samym poziomie. Trwa agresywna kampania informująca o drastycznej podwyżce podatku. Wykorzystuje się do tego przeprowadzoną na terenie całego kraju, z mocy ustawy, modernizację ewidencji gruntów i budynków, która polega na uporządkowaniu ewidencyjnym działek i gruntów według ich faktycznego sposobu użytkowania. Posłużę się krótkim przykładem. Dwóch właścicieli działek, na których usytuowane są budynki. W pierwszym przypadku budynek położony jest na działce budowlanej, w drugim – na roli. W tym drugim przypadku nastąpiło przekwalifikowanie gruntu, tak, aby obaj właściciele płacili jednakowy podatek. W wielu wypadkach część mieszkańców płaciła zaniżone podatki. Z powyższej regulacji wynikają również korzyści z uregulowania tej sytuacji. Z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej właściciele nie ponoszą dodatkowych opłat. Po przekwalifikowaniu będą mogli na tych gruntach przeprowadzać dodatkowe inwestycje (np. budowa garażu, altany, rozbudowa budynków, brukowanie terenu). Modernizacja była przeprowadzana na terenie całej Polski i w gminach ościennych, gdzie procedura była identyczna. Warto dodać, że Pan Sołtys ubiegający się o stanowisko Burmistrza powinien przekazywać mieszkańcom rzetelną informację a nie dezinformować.

 

 

2. Forum Obywatelskie Grodków chce doprowadzić do likwidacji Straży Miejskiej w naszej gminie. Czy rzeczywiście ta jednostka spełnia swoją rolę, na co są przeznaczane dochody z mandatów czy nie lepiej pieniądze przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej przekazać na dodatkowe patrole policji?

- Straż Miejska w Grodkowie została powołana przez Radę Miejską w 2007 roku, zatrudnionych jest w niej trzech strażników, komendant i operator monitoringu miejskiego i zapewniam Państwa, że podawanie wysokości średniego wynagrodzenia Strażnika na poziomie 3764 zł brutto jest kłamstwem. Straż Miejska w Grodkowie objęła swoim zakresem działań zadania z wielu obszarów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poza codziennymi zadaniami do których należą ochrona porządku publicznego, ochrona zwierząt, ochrona środowiska i przyrody, utrzymanie czystości i porządku, nadzór i kontrola realizacji ustawy tzw. śmieciowej, ewidencja ludności, wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu, odpady, prawo o miarach, ustawa o transporcie publicznym, recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny i kodeks wyborczy, także realizuje działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży, kontrole prędkości przy użyciu fotoradaru, monitoring miejski, organizacja ruchu drogowego na terenie gminy i miasta oraz realizuje akty prawa miejscowego uchwalone przez Radę Miejską w sprawach porządkowych. Ujawnia przestępstwa, zabezpiecza niewybuchy, zagrożenia budowlane, zerwane przewody elektryczne, uszkodzone studzienki, zleca utylizację padłych zwierząt, kieruje ruchem drogowym podczas wypadków i kolizji, interweniuje wobec dzikich zwierząt, udziela asyst urzędnikom skarbowym, inspekcji handlowej, Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie i urzędnikom. Doprowadza nietrzeźwych, odławia psy bezpańskie oraz wykonuje wiele innych zadań. Straż Miejska w Grodkowie łącznie w 2014 roku podjęła 1752 interwencje z powyższej tematyki, od maja bieżącego roku pracuje na dwie zmiany od 7.00 – 19.00 w dni powszednie oraz w święta i weekendy. Wspiera kadrowo służby w Policji, gdzie kilka razy w miesiącu delegowany jest strażnik odbywając służbę z policjantem głównie w weekendy. Strażnicy byli w stanie rozpocząć pracę na drugiej zmianie w związku z wnioskiem, jaki został złożony do Burmistrza Grodkowa przez przedsiębiorców Gminy Grodków dotyczący zatrudnienia kolejnego strażnika. Na koniec ciekawostka, dla wszystkich, którzy krytykują Straż Miejską w Grodkowie za ustawianie, fotoradaru. W naszej gminie fotoradar jest ustawiany przez strażników średnio jeden raz w miesiącu. To, że niektórzy myślą, że odbywa się to codziennie jest dowodem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tych newralgicznych miejscach po prostu kierowcy „ściągają nogę z gazu”.

 

3. Kiedy zostanie rozbudowany miejski monitoring i gdzie można spodziewać się instalacji następnych kamer w 2015 roku?

- W najbliższym okresie zainstalowana zostanie kamera na placu zabaw, która swoim zasięgiem obejmie plac zabaw, skate-park, siłownię publiczną oraz miasteczko rowerowe. W przyszłości planowana jest rozbudowa monitoringu miejskiego o dodatkowe dwie kamery, które zlokalizowane zostaną na ul. Krakowskiej przy Wiatraku oraz na skrzyżowaniu ulic Wrocławska/Słowackiego.

 

4. W jakich godzinach pracuje Straż Miejska, czy przewiduje się zatrudnienie kolejnych strażników w 2015 roku?

- Od maja bieżącego roku Straż Miejska w Grodkowie pracuje na dwie zmiany od 7.00 – 19.00 w dni powszednie oraz w święta i weekendy. Wspiera kadrowo służby w Policji, gdzie kilka razy w miesiącu delegowany jest strażnik odbywając służbę z policjantem głównie w weekendy. W Straży Miejskiej pracuje 4 strażników miejskich oraz 1 osoba obsługi monitoringu. 

 

5. Czy miejsc parkingowych na grodkowskim Rynku jest za mało, gdzie powstaną w najbliższym czasie kolejne takie miejsca?

- Głównym działaniem, które chcemy w tej chwili realizować to modernizacje dróg w mieście i gminie. Cieszę się ogromnie, że nasz projekt zgłoszony do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki, został zakwalifikowany do dofinansowania kwotą 2 mln 700 tys. zł. Dzięki tej kwocie możemy w przyszłym 2015 roku gruntownie zmodernizować ulicę Kasztanową, rondo, ulicę Krakowską oraz ulicę Fornalską. Koszt całego zadania to ponad 5 mln zł. (wg kosztorysu inwestorskiego). Wracając do pytania o miejsca parkingowe, to chciałbym poinformować, że po rewitalizacji otoczenia Ratusza pozostała taka sama ilość miejsc parkingowych jak przed remontem. Obserwując trudną sytuację wybudowaliśmy dodatkowy parking przy ul. Słowackiego. Sądzę, że przy modernizacji lokalnych uliczek bezpośrednio przylegających do Rynku, będziemy mogli wygospodarować nowe dodatkowe miejsca parkingowe. Natomiast zaspokojenie w pełni potrzeb kierujących jest niemożliwe ze względu na infrastrukturę w obrębie murów obronnych miasta oraz duży przyrost ilości samochodów w mieście. Widzimy również w przyszłości do rozwiązania problem z parkowaniem i ruchem pojazdów w okolicach przedszkola i grodkowskiej trójki.

 

6. Coraz więcej gmin wprowadza budżet obywatelski. Mieszkańcy danego regionu sami decydują, na co przeznaczyć część budżetu. Czy pan również jest za wprowadzeniem w naszej gminie takiego budżetu i kiedy on najwcześniej mógłby zostać uchwalony przez nowo powołaną Radę Miejską w Grodkowie?

- Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Budżet obywatelski jest możliwy do realizacji, gdy w budżecie gminy będą wydzielone wolne środki na ten cel. Ten temat był przedmiotem rozmów w tej kadencji. Zdecydowaliśmy, że budżetem obywatelskim zajmie się nowa Rada. Chcąc maksymalnie skorzystać z możliwości pozyskania środków zewnętrznych dotychczas wolne środki gmina przeznaczała na wkład własny w projektach realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych i rządowych. Pierwszy krok w kierunku budżetu obywatelskiego uczyniliśmy już w 2010 r. przyjmując w drodze uchwały rokrocznie fundusz sołecki. Być może niedysponujący dużym budżetem, ale dający mieszkańcom sołectw możliwość decydowania o przeznaczeniu tych środków. Wykorzystano je m.in. na remonty świetlic, place zabaw, boiska, oświetlenie oraz wiele innych zadań zdaniem mieszkańców ważnych dla ich społeczności.

 

7. Czy gmina Grodków nadal będzie wspierać finansowo pierwszoligowy klub Olimp Grodków, który na promocję poprzez sport mógłby liczyć na dotację w wysokości około 200 tysięcy zł?

- Tegoroczna sytuacja jest wyjątkowa dla klubu, ponieważ załamał się system finansowania poprzez sponsorów. Dlatego istniało zagrożenie, że klub, który występuje w I lidze może przerwać sezon.  Widząc operatywność Prezesa i Zarządu klubu sądzę, że uda im się w przyszłości pozyskać sponsora strategicznego i gmina będzie wtedy jednym z wielu podmiotów wspierających tą działalność.

 

8. Czy w naszej gminie pojawili się już inwestorzy, którzy chcieliby postawić na naszym terenie ogniwa fotowoltaiczne?

- W ostatnim okresie rozmawiałem z przedstawicielami dwóch firm, które rozważały możliwość zainwestowania w tą działalność na terenie przy tzw. ul. Przemysłowej. Otrzymali oni od nas pełną informacje na temat terenu. Temat jest cały czas aktualny. Sądzę, że oczekiwanie inwestorów związane jest z brakiem ustawy o OZE.

 

9. Jak wygląda i na jakiej zasadzie odbywa się prywatyzacja lokali mieszkalnych i usługowych w naszej gminie?

- Gmina Grodków od początku jej powstania jako jednostki samorządu terytorialnego tj. 1990 r. , już w pierwszej kadencji podjęła działania w kierunku zbywania gminnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikat. Obecnie wysokość bonifikat uzależniona od wielkości poniesionych przez Gminę Grodków nakładów na remont budynku.

 

I tak na mocy podjętej i obowiązującej obecnie uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie, bonifikaty te wynoszą:

- 85 % od wartości zbywanego gminnego lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie, w przypadku pojedynczej sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku i przy poniesionych nakładach przez gminę do kwoty 15 tys. zł.

- 70 % od wartości zbywanego gminnego lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie, w przypadku pojedynczej sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku i przy poniesionych nakładach przez gminę od kwoty 15 do 30 tys. zł.

- 60 % od wartości zbywanego gminnego lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie w przypadku pojedynczej sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku i przy poniesionych kosztach przez gminę od kwoty 30 do 60 tys. zł.

- 50 % od wartości zbywanego gminnego lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie w przypadku pojedynczej sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku i przy poniesionych kosztach powyżej kwoty 60 tys. zł.

95 % od wartości zbywanego lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku.

 

Kwoty po udzielonej w/w bonifikacie, płatne są jednorazowo. Gmina Grodków podjęła działania w kierunku rozpoczęcia kontynuacji zbywania gminnych lokali użytkowych, a na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie były one i są do chwili obecnej zbywane na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej. Niezależnie od powyższego, kolejną bonifikatą jest możliwość kupna lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie przez jego najemcę za 100 % wartości z możliwością rozłożenia tej ceny na spłatę ratalną, płatną przez okres 10 lat z oprocentowaniem pozostałej niespłaconej należności w wysokości 1 %. W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w Gminie Grodków od kadencji 2002r. na mocy podjętej uchwały Rady Miejskiej, na terenie wiejskim zbywane są gminne lokale mieszkalne w budynkach, jak i same budynki mieszkalne po dawnym Państwowym Funduszu Ziemi z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99 % od wartości zbywanego lokali mieszkalnego lub budynku. Grunt zbywany jest za 100 % jego wartości. Dlatego zdziwiony jestem propozycją wprowadzenia tego tematu, który faktycznie już funkcjonuje od 1990 r.

 

 

10. W nowopowstałej radzie PSL będzie miało większość. Czy Prawica Ziemi Grodkowskiej, z której Pan startuje wejdzie w koalicję z PSL-em? Jak ocenia Pan skład nowej rady?

- O składzie Rady decydują wyborcy i skoro tak zdecydowali, to uważam, że był to słuszny wybór. Uważam, że w samorządzie gminnym powinniśmy uciekać od polityki a skupiać się przede wszystkim na realizacji zadań i osiąganiu zakładanych w strategii rozwoju gminy celów. Szyldy są często potrzebne w czasie kampanii wyborczej dla zaistnienia kandydatów. Natomiast po wyborach jest czas na pracę.

 

11. W tegorocznych wyborach uzyskał Pan gorszy wynik niż cztery lata temu. Zagłosowało na pana ponad 900 osób mniej, a konkurenci uzyskali po tysiąc głosów. Jak ocenia pan wyniki tego głosowania, należy to rozpatrywać w kategorii porażki? Jak Pan zamierza przekonać grodkowian, że warto oddać swój głos na obecnego burmistrza?

- Urzędujący burmistrz zawsze w przypadku kolejnych wyborów jest w trudnej sytuacji. Wynika to z faktu, iż z różnych względów nie wszystkie oczekiwania może spełnić. Często jest to spowodowane realiami finansowymi, niestabilnym prawem, a czasem podejmowaniem decyzji, które nie wszystkich zadowalają. O wiele łatwiej w kampanii wyborczej zaprezentować się kandydatom, którzy na tym stanowisku nie pracowali, gdyż ludzie w stosunku do osób rządzących są bardziej krytyczni  łatwiej przychodzi wytykanie błędów, niż dostrzeganie pozytywnych rzeczy. Stawiane są nieprawdziwe zarzuty np. nieracjonalne wydawanie środków, za wysokie zadłużenie, za niskie dochody gminy, postępowanie niezgodnie z przepisami. Taka krytyka osoby dotąd rządzącej w zestawieniu z wieloma obietnicami, często nierealnymi wypada na pewno lepiej, zyskuje poparcie. Ja tak postępować nie mogę.

 

 

12. Jak zamierza Pan przyciągnąć elektorat Miłosza Dębowskiego czy Agaty Wasilenko-Mikuty, żeby zagłosował na Pana?

- Nie dzielę społeczeństwa gminy na elektorat Pani Wasilenko lub Pana Dębowskiego, czy inny. Wszyscy wyborcy są dla mnie  ważni. Startując w wyborach uważam, za  najważniejsze jest kontynuowanie rozwoju naszej gminy, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa dla mieszkańców. Zapewniam Państwa, że mam doświadczenie i wiem jak to zrobić.

 

 

13. Jakie kluczowe dla gminy w perspektywie 2014-2020 będą projekty, na które samorząd będzie chciał pozyskać unijne dotacje?

- Niezbędnym warunkiem o ubieganie się o środki unijne w następnym okresie programowania jest opracowanie nowej strategii rozwoju. Stąd przystąpienie naszej gminy do Partnerstwa Nyskiego 2020 w skład, którego wchodzą również 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki oraz 14 gmin.

 

W ramach tego działania opracowujemy wspólnie strategię ogólną (Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020), i 3 strategie sektorowe:

 

a) Rozwoju Transportu 

b) Rynku Pracy 

c) Strategii Rozwoju Społecznego 

z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.

 

Celami utworzenia partnerstwa są: 

 

1) wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,

2) wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,

3) wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,

4) propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.

 

W najbliższym czasie mogą się z Państwem kontaktować telefonicznie lub osobiście ankieterzy diagnozujący nasze potrzeby. Efektem końcowym będą m.in. zadania do wykonania, na które będziemy mogli aplikować o środki w następnym okresie finansowania 2014-2020. 

 

14. Jak zamierza pan pozyskać inwestorów do podstrefy ekonomicznej w Grodkowie?

- Pierwszy etap za nami. Podstrefa została utworzona. Strefę promujemy m.in. poprzez nowo powstałe biuro Wałbrzyskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej w Opolu. Mogę dodać, że już obserwujemy zainteresowanie inwestorów i nie jest to działalność związana z przetwórstwem ryb, jak niektórzy próbują wmówić naszemu społeczeństwu. Pojawił się wstępnie inwestor zainteresowany działaniem szeroko rozumianej logistyki. Przy okazji dodam, że bardzo zaawansowany pod względem dokumentacyjnym jest obszar położony przy węźle autostradowym, gdzie w najbliższym czasie powstanie zaplecze usługowe dla transportu. Oczywiście mój kontrkandydat mówi o uzbrojeniu terenów przy autostradzie. Ja również byłbym za tym. Jednak nie posiadamy tam żadnych terenów gminnych. Natomiast to, co gmina mogła zrobić w tamtym terenie, to uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą i to Rada Miejska uchwaliła.

 

15. W jakie innowacje gmina Grodków zamierza inwestować?

- Okres 2014-2020 to czas, w którym Unia Europejska będzie przeznaczać duże środki na innowacje. Pod tym pojęciem mówimy również o odnawialnych źródłach energii, ale nie tylko. To także poszukiwanie oszczędności w zużyciu energii poprzez docieplanie budynków, zmianę systemów grzewczych oraz przede wszystkim badania prowadzone m. in. przez uczelnie wyższe w zakresie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych (nas dotyczą w mniejszym zakresie). W mojej ocenie gminie potrzebne są jeszcze środki na infrastrukturę (kanalizację, drogi, budownictwo komunalne i socjalne, oświatę). Na obecnym etapie działamy również w zakresie możliwości wsparcia projektów dotyczących budowy mikro instalacji prokonsumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej.

 

16. W programie PZG pojawił się postulat Jadłodajnie. Na czym to zadanie miałoby polegać, czy chciałby Pan otworzyć bar mleczny w Grodkowie, które w ostatnim czasie są niezwykle popularne?

 

- Nasz pomysł miałby być wsparciem działalności OPS-u, poprzez utworzenie w ramach działalności charytatywnej, miejsca, w którym można by było szczególnie w okresie zimowym wydawać ciepłe posiłki dla najbardziej potrzebujących i ubogich. I nie ma być to forma konkurencji dla gastronomi w mieście, ponieważ w mojej ocenie działalność ta dobrze zaspokaja potrzeby naszych mieszkańców.

 

reklama

Kalendarz imprez

n p w ś c p s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28